O nas

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas powstała z Inicjatywy siedleckiego  Centrum Integracji Społecznej,  Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenia Polaris. Jej inicjatorkami są: Agata Ługowska, obecna prezes i  pomysłodawczyni, koordynator Spółdzielni i kierownik CIS. Ewelina Bułygin – wiceprezes, opiekun medyczny z zawodu i powołania, koordynator usług opiekuńczych oraz Sylwia Szumowska – wiceprezes, działacz społeczny i prezes Stowarzyszenia Polaris, kierownik biura.

Łączy nas zamiłowanie do inicjatyw społecznych, wrażliwość i chęć niesienia pomocy innym. W Sierpniu 2018 r. udało się sformalizować nasze działania pod skrzydłem Caritas Diecezji Siedleckiej i tak powstała Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, łącząca główne cele:

  • wsparcie i pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w życiu codziennym,
  • społeczno-zawodowa reintegracja pracowników zatrudnionych w Spółdzielni
  • współpraca z sekcją zawodową „opiekun osób starszych” Centrum Integracji Społecznej i pozyskiwanie tym samym wykwalifikowanych pracowników.

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem certyfikowanym –  laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Sukces Rynkowy – przyznawanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Spółdzielnia również pięciokrotnie (od 2019 roku) została nagrodzona wyróżnieniem – Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej w kategorii Rozwój.

Ferie z rękodziełem
Aż setka dzieci wzięła udział w zajęciach rękodzielniczych „Kreatywne Warsztaty dla dzieci z regionu siedleckiego”, które odbyły się między 13 a 16 lutego. Gośćmi honorowymi Warsztatów byli: Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Dariusz Stopa, dyrektor siedleckiej delegatury urzędu marszałkowskiego. 
Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego @Mazowsze.serce.Polski, Centrum Integracji Społecznej i Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała Warsztaty skierowane w szczególności do dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas, dzieci pracowników i uczestników CIS, a także pracowników Spółdzielni. Kreatywne warsztaty obejmowały zajęcia florystyczne oraz krawieckie, które prowadzili instruktorzy i uczestnicy poszczególnych sekcji. Ich celem było umożliwienie dzieciom m.in. z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym czy niepełnosprawnością skorzystania z zajęć artystycznych w czasie wolnym od szkoły, odnalezienie się w grupie, umiejętność nauki podstaw krawiectwa oraz zasad florystyki, a także zainteresowanie grupy rękodziełem artystycznym.
Patronem honorowym Kreatywnych Warsztatów jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 
 

  

 

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas na zlecenie Miasta Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego” – edycja 2022 dofinansowany
ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 199 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 201 000,00 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce realizowane będą w formie pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania Uczestnika Programu.

 

Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas na zlecenie Miasta Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 1 375 700,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 382 476,00 zł

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 
REALIZujemy następujące zadania publiczne:
  • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy, na terenie miasta Siedlce
  • Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Gminy Siedlce
  • Realizacja usług opiekuńczych na terenie Gminy Kotuń
  • Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego
  • Opieka wytchenioniowa w ramach pobytu dziennego
  • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej